KatogorieZdrowie

Kava Kava: naturalne wsparcie dla cierpiących na lęki

Kava to naturalne wsparcie dla cierpiących na lęki

Zaburzenia lękowe: odkryj przeciwlękowe działanie Kava Kava!

Kava Kava (Piper methysticum) słynie ze swojego przeciwlękowego działania. Choć “słynie” to może niefortunne określenie. Mimo swojego potwierdzonego działania anksjolitycznego i mimo narastającego problemu, jakim są lęki – Kava Kava wciąż pozostaje niemal całkowicie nieznana. Nie tylko społecznie, ale także wśród specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym. By przybliżyć fenomen właściwości Kavy, zebraliśmy w jednym miejscu kilka badań i analiz, które pomogą rzucić szersze światło na to, jak działa ta unikalna pacyficzna roślina.

Słowniczek:

 

Co to jest GABA 

jeden z najważniejszych neuroprzekaźników; odpowiada za regulowanie aktywności neuronów w mózgu. Hamuje (inhibituje) przepływ impulsów nerwowych, “wyciszając” układ nerwowy. Sprawdź więcej tutaj!

 

Co to jest HAMA 

– Hamilton Anxiety Rating Scale – najczęściej stosowany test na depresję w psychiatrii ogólnej

Kava w leczeniu zaburzeń lękowych uogólnionych

Uogólnione zaburzenie lękowe (GAD) jest przewlekłą i wszechobecną chorobą, która generuje wysoki poziom stresu psychicznego i jest trudna do leczenia w dłuższej perspektywie. Obecne opcje farmakoterapeutyczne GAD są w niektórych przypadkach jedynie umiarkowanie skuteczne i mogą wywoływać niepożądane skutki uboczne. Poprzez ukierunkowane działania na szlak kwasu gamma-aminomasłowego (GABA), roślina lecznicza z południowego Pacyfiku (Piper methysticum) jest nieuzależniającym, nienasennym anksjolitykiem, który może leczyć GAD.

 

Dowody na skuteczność kava w leczeniu lęku zostały potwierdzone w badaniach klinicznych i metaanalizach. Ostatnie badania przyczyniły się również do zmniejszenia obaw związanych z bezpieczeństwem stosowania kava ze względu na ryzyko hepatotoksyczności […]. – ŹRÓDŁO

*

 

Kava (Piper methysticum), roślina pochodząca z południowego Pacyfiku, której korzenie były stosowane w tradycyjnej medycynie w postaci zimnowodnych ekstraktów (bezalkoholowych) w leczeniu szeregu schorzeń, w tym lęku, stresu, skurczów mięśni, bólu i zaburzeń miesiączkowania. Efekt terapeutyczny Kava Kava opiera się na sześciu głównych lipofilowych kavalaktonach […]. Wcześniej sugerowano, że kavalaktony oddziałują głównie na struktury limbiczne mózgu [układ limbiczny odpowiada za emocje – Kavaha].  Kavalaktony wywierają działanie przeciwlękowe poprzez szereg aktywności neurobiologicznych, głównie z modulacji receptorów kwasu gamma-aminomasłowego (GABA) […]. Inne efekty neurochemiczne obejmują odwracalne hamowanie oksydazy monoaminowej B, hamowanie cyklooksygenazy oraz zmniejszony wychwyt zwrotny dopaminy i noradrenaliny z kory przedczołowej. Ten efekt noradrenergiczny odróżnia centralne efekty biobehawioralne Kava od efektów alkoholu i benzodiazepin, podczas gdy połączenie modulacji GABA i zwiększonej aktywacji noradrenergicznej przyczynia się do uczucia fizycznego odprężenia ze zwiększonym tonem hedonicznym, bez szkodliwego wpływu na funkcje poznawcze. – ŹRÓDŁO

Potencjał teraupeutyczny Kava w leczeniu lęków

Zaburzenia lękowe należą do najczęstszych zaburzeń psychicznych, które dotykają wszystkich grup wiekowych populacji ogólnej. Obecnie preferowanym sposobem leczenia są leki farmakologiczne o działaniu przeciwdepresyjnym lub przeciwlękowym. Jednak środki te mają liczne i często poważne działania niepożądane, w tym uspokojenie polekowe, zaburzenia funkcji poznawczych, ataksję, agresję, dysfunkcje seksualne, tolerancję i uzależnienie. Reakcje odstawienne po przerwaniu leczenia po długotrwałym podawaniu są również głównym czynnikiem ograniczającym stosowanie tych środków. Wykazano, że środki ziołowe, w tym kava (Piper methysticum), są skuteczne jako alternatywne metody leczenia, przynajmniej w łagodnych i umiarkowanych przypadkach lęku. […] Jej działanie biologiczne, dzięki mieszaninie związków zwanych kavalaktonami, obejmuje właściwości uspokajające, przeciwlękowe, przeciwstresowe, przeciwbólowe, miejscowo znieczulające, przeciwdrgawkowe i neuroprotekcyjne. […] Badania kliniczne wykazały, że kava i kavalaktony są skuteczne w leczeniu stanów lękowych na poziomie subklinicznym i klinicznym, lęku związanego z menopauzą i lęku z powodu różnych schorzeń. – ŹRÓDŁO

Kava: działanie przeciwlękowe

Kava (Piper methysticum) to psychotropowy lek roślinny z Południowego Pacyfiku, który ma działanie przeciwlękowe. Efekt ten uzyskuje się poprzez modulację aktywności GABA poprzez zmianę struktury błony lipidowej i funkcji kanałów sodowych, hamowanie monoaminooksydazy B oraz hamowanie wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy. […] Aktualny ciężar dowodów przemawia za stosowaniem kavy w leczeniu lęku, przy czym istotny wynik wystąpił w czterech z sześciu analizowanych badań (średnia d Cohena = 1,1). Należy jednak wziąć pod uwagę kwestie bezpieczeństwa. Zaleca się stosowanie tradycyjnych rozpuszczalnych w wodzie ekstraktów z kłącza (korzenia) odpowiednich odmian kava, unikania stosowania z alkoholem i ostrożnością w przypadku innych leków psychotropowych. – ŹRÓDŁO

Kava w badaniach nad lękiem uogólnionym

Kava (Piper methysticum) to lek roślinny, który, jak wykazano wcześniej, zmniejsza lęk. Jednak do tej pory nie zakończono żadnego kontrolowanego placebo badania oceniającego kava w leczeniu zespołu lęku uogólnionego (GAD). W sumie 75 uczestników z GAD i bez współistniejących zaburzeń nastroju zostało włączonych do 6-tygodniowej podwójnie ślepej próby wodnego ekstraktu kava (120/240 mg kawalaktonów dziennie w zależności od odpowiedzi) w porównaniu z placebo. Analizowano również polimorfizmy kwasu γ-aminomasłowego (GABA) i transportera noradrenaliny jako potencjalne markery farmakogenetyczne odpowiedzi. Zmniejszenie lęku mierzono za pomocą Skali Hamiltona (HAMA) jako głównego wyniku. Analizę zamiaru leczenia przeprowadzono na 58 uczestnikach, którzy spełnili kryteria włączenia po początkowej 1-tygodniowej fazie wstępnej placebo. Wyniki ujawniły znaczące zmniejszenie lęku w grupie kava w porównaniu z grupą placebo z umiarkowaną wielkością efektu (P = 0,046, d Cohena = 0,62). Wśród uczestników z umiarkowanym do ciężkiego GAD zdiagnozowanym w Podręczniku diagnostyczno-statystycznym zaburzeń psychicznych efekt ten był większy (P = 0,02; d = 0,82). Na zakończenie fazy kontrolowanej 26% grupy kava zostało sklasyfikowanych jako remisja (HAMA ≤ 7) w porównaniu z 6% grupy placebo (P = 0,04). W grupie kava polimorfizmy transportera GABA rs2601126 (P = 0,021) i rs2697153 (P = 0,046) były związane z redukcją HAMA. […]

 

Standaryzowana kava może być umiarkowanie skuteczną krótkoterminową opcją leczenia GAD. Ponadto wydaje się, że specyficzne polimorfizmy transportera GABA potencjalnie modyfikują odpowiedź anksjolityczną na kava. – ŹRÓDŁO

– komentarz do badania: dr Nick Haslam, profesor psychologii na Uniwersytecie w Melbourne

„To dobrze przeprowadzone badanie, które pokazuje, że kava może być skutecznym sposobem leczenia uogólnionych zaburzeń lękowych. Stanu, który może być bardzo upośledzający. Dodaje to wagi wielu wcześniejszym badaniom, które doszły do ​​tego samego wniosku. […] Ważne jest, aby mieć dostępnych kilka alternatywnych metod leczenia, biorąc pod uwagę, że różni ludzie najlepiej reagują na różne metody leczenia, a naukowcy zawsze będą dążyć do odkrywania nowych skutecznych metod leczenia i ulepszania istniejących”.  – ŹRÓDŁO

Lęki: Kava Kava vs placebo

101 pacjentów ambulatoryjnych cierpiących na lęk pochodzenia niepsychotycznego (kryteria DSM-III-R: agorafobia, fobia specyficzna, uogólnione zaburzenie lękowe i zaburzenie adaptacyjne z lękiem) zostało włączonych do 25-tygodniowego wieloośrodkowego randomizowanego, kontrolowanego placebo badania z podwójnie ślepą próbą z WS 1490, specjalnym ekstraktem z kava-kava. W głównym kryterium wyniku, Skali Hamiltona (HAMA), stwierdzono znaczącą przewagę badanego leku począwszy od 8. tygodnia. WS 1490 okazał się również lepszy w odniesieniu do drugorzędnych zmiennych wynikowych. Skala HAMA obejmuje podskale lęku somatycznego i psychicznego, ogólne wrażenie kliniczne, skorygowany inwentarz samoopisowy – 90 pozycji oraz Przymiotnikową Skalę Nastroju. Zdarzenia niepożądane występowały rzadko i rozkładały się równomiernie w obu grupach. Wyniki te wspierają WS 1490 jako alternatywę dla trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych i benzodiazepin w leczeniu zaburzeń lękowych, z udowodnioną długoterminową skutecznością i brakiem problemów z tolerancją związanych z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi i benzodiazepinami. – ŹRÓDŁO

Zaburzenia snu w wyniku zaburzeń lękowych

Wyniki: Potwierdzająca analiza dwóch głównych zmiennych skuteczności, różnic w wynikach cząstkowych SF-B kwestionariusza snu „Jakość snu” i „Efekt regeneracyjny po śnie” po 4 tygodniach leczenia metodą podwójnie ślepej próby w porównaniu z wartością wyjściową, wykazała statystycznie istotne różnice grupowe na korzyść ekstraktu kava WS 1490 (odpowiednio P=0,007 i P=0,018). Lepsze działanie ekstraktu kava było również obecne w podwyniku lęku psychicznego HAMA (P = 0,002). Bardziej wyraźne efekty w odniesieniu do samooceny samopoczucia i globalnej oceny klinicznej również wskazywały na wyższą skuteczność terapeutyczną ekstraktu kava. Bezpieczeństwo i tolerancja były dobre, bez działań niepożądanych związanych z lekiem lub zmian parametrów klinicznych lub laboratoryjnych.

 

Wnioski: Wnioskujemy, że zaburzenia snu związane z niepsychotycznymi zaburzeniami lękowymi można skutecznie i bezpiecznie leczyć ekstraktem kava WS 1490. – ŹRÓDŁO

Kava Kava a lęki: analiza Drug Science

Skuteczność kavy jako środka przeciwlękowego, stosowanego w leczeniu zaburzeń lękowych uogólnionych, została uznana przez współczesną farmakologię ( Blades, 2016 ; Sarris i in., 2013 ), podobnie jak jej zastosowanie jako alternatywy dla hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) u kobiet ( Braun i Cohen, 2010 ; Cagnacci i in., 2003). Niedawno kava została wykorzystana w badaniach nad rakiem, w szczególności rakiem jajnika, pęcherza moczowego, okrężnicy, płuc i białaczką ( Lim, 2016 ). – ŹRÓDŁO

Kava: efektywne i bezpieczne leczenie lęków - analiza Psychology Today

Zastosowanie kava w leczeniu lęku zostało szeroko omówione w biomedycznej i alternatywnej literaturze medycznej. Badania na zwierzętach sugerują, że mechanizm działania zmniejszający lęk obejmuje blokadę serotoniny w ciele migdałowatym przez alfa-pirony, główny bioaktywny składnik kavy. Kava zakłóca wychwyt zwrotny noradrenaliny i wiadomo, że ma powinowactwo wiązania zarówno z receptorami GABA, jak i NMDA, z których oba modulują lęk. Kava może również zmniejszać lęk poprzez wpływ na napięcie nerwu błędnego serca u pacjentów z lękiem uogólnionym (Watkins 2001).

Systematyczny przegląd Cochrane 11 kontrolowanych badań z podwójnie ślepą próbą, które spełniły kryteria włączenia i poziom ponad 600 pacjentów, wykazał że kava była lepsza od placebo w krótkotrwałym leczeniu uogólnionego lęku (Pittler 2004). Podwójnie ślepe badania i metaanaliza (Singh i Blumenthal, 1996; Hansel 1996) potwierdzają stosowanie preparatów kava standaryzowanych do 70% laktonów kava w dawkach od 70 mg do 240 mg/dzień w leczeniu „stresu” i umiarkowanego lęku , ale nie na silny niepokój lub pobudzenie.

Wczesny przegląd systematyczny 7 badań jakościowych obejmujących łącznie 377 pacjentów wykazał, że Kava 300 mg/dzień jest skuteczniejsza niż placebo w zmniejszaniu niepsychotycznych stanów lękowych (Pittler 1998). Codzienne stosowanie kava 100-200mg/dzień skutecznie zmniejsza objawy lękowe związane z menopauzą (De Leo 2000).

Kava wypada korzystnie w porównaniu z benzodiazepinami (np. lorazepamem, klonazepamem, alprazolamem) i innymi lekami przeciwlękowymi na receptę. Wyniki małego, kontrolowanego badania z podwójnie ślepą próbą sugerują, że ogólnie niespokojni pacjenci, którzy stopniowo zwiększają dzienną dawkę kava (do 300 mg/dzień standaryzowanego ekstraktu) przy jednoczesnym zmniejszaniu dawki benzodiazepiny, nie doświadczają nasilenia lęku ani odstawienia benzodiazepin (Malsch 2001 ). – ŹRÓDŁO

Kava jako inhibitor MAO

W badaniu tym zbadano potencjał hamowania MAO kavainy i innych kavalaktonów z korzeni kava (Piper methysticum), rośliny, która była wykorzystywana ze względu na swoje właściwości przeciwlękowe. Stwierdzono, że (±)-Kavaina jest dobrym inhibitorem ludzkiego MAO-B in vitro z IC50 wynoszącym 5,34 uM. (±)-Kavaina jest słabszym inhibitorem MAO-A z IC50 wynoszącym 19,0 µM. […] W oparciu o te odkrycia, inne kavalaktony (dihydrokawaina, metystycyna, dihydrometystycyna, yangonina i desmetoksyjangonina) również zostały ocenione jako inhibitory MAO w tym badaniu. Yangonina okazała się najsilniejszym inhibitorem MAO z IC50 wartości odpowiednio 1,29 i 0,085 µM dla MAO-A i MAO-B. Można wywnioskować, że niektóre z ośrodkowych efektów (np. anksjolityczne) kava mogą być pośredniczone przez hamowanie MAO. – ŹRÓDŁO

Czym są inhibitory MAO?

Inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) stanowią odrębną klasę leków przeciwdepresyjnych, leczą różne formy depresji i inne zaburzenia układu nerwowego, takie jak lęk napadowy, fobia społeczna i depresja o nietypowych cechach. – ŹRÓDŁO

Kava w analizie Association for the Advancement of Restorative Medicine

Pozytywne wyniki w wielu badaniach sugerują, że kava jest skuteczna, gdy jest stosowana doustnie w krótkotrwałym leczeniu zaburzeń lękowych.

 

[…] W innym badaniu z podwójnie ślepą próbą, kontrolowanym placebo badaniu 38 pacjentów z lękiem związanym z zaburzeniami nerwicowymi, kavain porównano z oksazepamem (lek podobny do diazepamu lub Valium) i wykazano równoważną aktywność. Obie substancje spowodowały postępującą poprawę w dwóch różnych wynikach lęku (Inwentarz Stanu Lęku i Skala Samooceny Lęku) w okresie 4 tygodni. Jednakże, podczas gdy oksazepam i podobne leki uzależniają i wiążą się z negatywnymi skutkami ubocznymi, kavain wydaje się być wolny od tych powikłań.

 

W większości późniejszych badań klinicznych wykorzystano standaryzowany ekstrakt zawierający 70% kawalaktonów. W randomizowanym, kontrolowanym placebo, podwójnie ślepym badaniu z udziałem 58 pacjentów z lękiem niespowodowanym zaburzeniami psychotycznymi, standaryzowany ekstrakt z kava znacznie poprawił pomiary lęku i depresji. Pacjentom podawano standaryzowany ekstrakt kava (300 mg dziennie, zawierający 210 mg kawalaktonów) lub placebo przez okres 4 tygodni. Osoby otrzymujące ekstrakt z kavy doświadczyły znacznej redukcji lęku, mierzonej Skalą Lęku Hamiltona (całkowity wynik, p<0,02). Różnica w lęku między kava a placebo zaczęła się w pierwszym tygodniu i wzrosła w trakcie leczenia. Nie zgłoszono żadnych działań niepożądanych dla ekstraktu kava.

 

W innym dobrze przeprowadzonym badaniu wykazano, że 70% ekstrakt kavalaktonów wykazuje znaczące korzyści terapeutyczne u pacjentów cierpiących na lęki. Badanie było podwójnie ślepe; 29 pacjentów otrzymało 100 mg ekstraktu kava trzy razy dziennie, podczas gdy kolejnych 29 pacjentów otrzymało placebo. Skuteczność terapeutyczną oceniono za pomocą kilku standardowych ocen psychologicznych, w tym Skali Lęku Hamiltona. Wynik tego 4-tygodniowego badania wykazał, że osoby przyjmujące ekstrakt kava miały statystycznie istotne zmniejszenie objawów lęku, w tym uczucia nerwowości i dolegliwości somatycznych, takich jak kołatanie serca, bóle w klatce piersiowej, ból głowy, zawroty głowy i uczucie podrażnienia żołądka. Nie zgłoszono żadnych skutków ubocznych ekstraktu kava.

 

W innym badaniu z podwójnie ślepą próbą, dwie grupy po 20 kobiet z objawami lękowymi związanymi z menopauzą były leczone przez okres 8 tygodni 70% ekstraktem kawalaktonu (100 mg trzy razy dziennie) lub placebo. Zmienną mierzoną ponownie była Skala Lęku Hamiltona. Grupa otrzymująca ekstrakt z kava wykazała znaczną poprawę pod koniec pierwszego tygodnia leczenia, a wyniki nadal się poprawiały w trakcie 8-tygodniowego badania. Oprócz poprawy objawów stresu i niepokoju, poprawiło się również kilka innych objawów. Najbardziej zauważalna była ogólna poprawa subiektywnego samopoczucia, nastroju i ogólnych objawów menopauzy, w tym uderzeń gorąca. Ponownie nie odnotowano żadnych skutków ubocznych.

 

Dodatkowe badania wykazały, że w przeciwieństwie do benzodiazepin, alkoholu i innych narkotyków, ekstrakt kava nie jest związany z obniżeniem funkcji umysłowych lub upośledzeniem prowadzenia pojazdu lub obsługi ciężkiego sprzętu. W jednym z tych badań 12 zdrowych ochotników zostało poddanych podwójnie ślepej próbie krzyżowej w celu oceny działania oksazepamu (placebo w dniu 13, 15 mg w dniu poprzedzającym badanie, 75 mg rano w dniu eksperymentu), ekstrakt kava standaryzowaną na 70% kawalaktonów (200 mg trzy razy dziennie przez 5 dni) oraz placebo na zachowanie i potencjały związane z zdarzeniami (ERP) w odczytach elektroencefalografu (EEG) w zadaniu rozpoznawania pamięci. Zadaniem badanych było zidentyfikowanie z listy przedstawionych wizualnie słów tych, które zostały pokazane po raz pierwszy oraz tych, które powtarzają się. Zgodnie z innymi benzodiazepinami, oksazepam hamował rozpoznawanie zarówno nowych, jak i starych słów, jak zauważył ERP. Z kolei kava wykazywała nieco wyższy wskaźnik rozpoznawania i większą różnicę ERP między starymi i nowymi słowami. Wyniki tego badania po raz kolejny pokazują niezwykłe działanie kavy, która łagodzi stany lękowe, ale w przeciwieństwie do standardowych anksjolityków faktycznie poprawia funkcje umysłowe i przy zalecanych poziomach nie sprzyja uspokojeniu.

 

W innym większym randomizowanym, kontrolowanym badaniu z podwójnie ślepą próbą porównano standaryzowany ekstrakt kava z lekami benzodiazepinowymi, bromazepamem i oksazeepamem. Stu siedemdziesięciu sześciu pacjentów ambulatoryjnych podzielono na trzy grupy, z których jedna otrzymywała ekstrakt kava (210 mg kawalaktonów dziennie), druga grupa otrzymywała 15 mg oksazepamu dziennie, a trzecia grupa otrzymywała 9 mg bromazepamu dziennie. Po 6 tygodniach leczenia całkowity wskaźnik lęku Hamiltona zmniejszył się z 27,3 do 15,6 u osób otrzymujących kava w porównaniu z 27,3 do 13,4 w przypadku bromazepamu i 27,7 do 16,6 w przypadku oksazepamu. Analiza statystyczna wykazała, że leczenie kava było równoważne lekom benzodiazepinowym. Skutki uboczne były jednak większe w grupach leków konwencjonalnych.

W powyższych kontrolowanych badaniach żadne nie trwało dłużej niż 6 tygodni, kryteria włączenia nie zostały określone w wystarczającym stopniu, a liczba pacjentów była stosunkowo niewielka. Aby rozwiązać te problemy, przez okres 6 miesięcy przeprowadzono randomizowane, kontrolowane placebo, podwójnie ślepe, wieloośrodkowe badanie z udziałem 100 pacjentów z lękiem nerwowym, napięciem i niepokojem pochodzenia niepsychotycznego (DSM-III-R). Pacjenci zostali losowo przydzieleni do grup otrzymujących 300 mg dziennie skoncentrowanego ekstraktu kava zawierającego 210 mg kawalaktonów (co odpowiada około 4 g suszonego korzenia) lub placebo. Ocena opierała się na zmianach w skumulowanej Skali Hamiltona (HAMA) oprócz innych ocen. Porównanie wyników HAMA przed i po terapii ujawniło istotną (p=0,0015) wyższość leczenia kava w porównaniu z placebo. Różnica między obiema grupami była widoczna po 8 tygodniach, a leczenie kava prowadziło do znacznego zmniejszenia objawów lęku wraz z jego fizycznymi i psychicznymi objawami. Kava pozytywnie wpłynęła również na towarzyszące jej objawy depresyjne. Podczas badania zgłoszono 6 zdarzeń niepożądanych u 5 pacjentów z grupy kava, z których cztery zostały ocenione przez badacza jako niezwiązane z leczeniem, a dwa (oba przypadki rozstroju żołądka) uznano za potencjalnie powiązane. Natomiast w grupie placebo zgłoszono 15 działań niepożądanych od 9 pacjentów. Siedmiu pacjentów zrezygnowało z przyjmowania placebo, a 3 z kava (2 z 3 było spowodowanych poprawą objawów. Nie odnotowano żadnych istotnych zmian w parametrach biochemicznych podczas badania, a ogólna tolerancja kava została oceniona jako doskonała.

 

W badaniu obserwacyjnym z udziałem 3029 pacjentów leczenie standaryzowanym ekstraktem kava (800 mg dziennie, zawierającym 240 mg pironów kava) przez co najmniej 4 tygodnie spowodowało poprawę pierwotnych objawów, takich jak nerwowość, niepokój i złość. Inne objawy, w tym zaburzenia snu, dolegliwości menopauzalne, napięcie mięśni i zaburzenia seksualne również uległy poprawie. Po 5 tygodniach leczenia objawy nerwowości, niepokoju i lęku zmniejszyły się u 1673 pacjentów. Łagodne działania niepożądane odnotowano u 69 pacjentów (1,7% pacjentów) i obejmowały reakcję alergiczną, dolegliwości żołądkowo-jelitowe, ból głowy lub zawroty głowy.

Podobną poprawę objawów i podobny odsetek łagodnych działań niepożądanych zaobserwowano w innym badaniu obserwacyjnym 4049 pacjentów leczonych standaryzowanym ekstraktem kava (150 mg dziennie, zawierającym 105 mg kawalaktonów) przez 7 tygodni.

ŹRÓDŁO 

Wymienione opracowania wyraźnie wskazują na znaczący potencjał Kava Kava w terapiach przeciwlękowych. Kava to naturalne działanie. Roślinna alternatywa. Przez New York Times okrzyknięta wręcz “naturalnym Xanaxem”.

 

Tak cenna zwłaszcza, że Syntetyczne leki przeciwlękowe są skuteczne w leczeniu lęku, ale obarczone działaniami niepożądanymi. Ograniczenia zasobów i czasu często sprawiają, że terapie, takie jak interwencje psychologiczne, stają się niepraktyczne. (za: Efficacy of kava extract for treating anxiety: systematic review and meta-analysis). 

UWAGA: Kava Kava nie jest lekiem! Nie powinna być traktowana jako alternatywa dla właściwej terapii. Jeśli mierzysz się z lękami – w pierwszej kolejności skonsultuj się ze specjalistą!

1 Comment

  1. bardzo ciekawe, daje do myślenia. ciekawe też czemu tak o tym cicho?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *