Wstęp

Niniejsza Polityka prywatności („Polityka prywatności”) opisuje, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy Informacje o Tobie, gdy jesteś naszym Klientem lub używasz kavaha.pl („Użytkownik”).

Możemy wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce prywatności. Dołożymy wszelkich starań, by w przypadku istotnych zmian powiadomić Cię wiadomością e-mail lub w inny dostępny sposób, np. powiadomieniem na kavaha.pl. Dalsze korzystanie z naszych Usług po takich zmianach będzie oznaczać, że potwierdzasz zmiany i zgadzasz się na przestrzeganie warunków takich zmian.

Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają znaczenie zdefiniowane w Regulaminie Kavaha. Przez informacje o Tobie („Informacje o Tobie”) rozumiemy także Twoje dane osobowe w znaczeniu nadanym przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”): wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej („Dane osobowe”).

Informacje kontaktowe 

Będziemy administratorem Twoich Danych osobowych – Bulago Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-238), UL. DŁUGA 29, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000971211 („Kavaha”).

Jesteśmy odpowiedzialni za wykorzystywanie informacji o Tobie w sposób bezpieczny, zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z postanowieniami RODO oraz zgodnie z Regulaminem.

Prosimy, abyś zapoznał się z treścią niniejszej Polityki prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszą Polityką prywatności lub w celu przesłania zapytania o Dane osobowe, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rodo@kavaha.pl lub napisać do nas na następujący adres: Bulago Sp. z o.o., Długa 29, (00-238), Warszawa. 

Informacje, które zbieramy 

Możemy gromadzić określone rodzaje informacji, aby lepiej udostępniać Usługi na kavaha.pl:

1. Zbieramy informacje, które nam przekazujesz:

a. Informacje o Koncie lub do złożenia zamówienia bez rejestracji: imię i nazwisko, adres zamieszkania, Adres dostawy, adres e-mail, dane do faktury, historia zamówień, dokumenty upoważniające do działania w imieniu Firmy;
b. Treści dostępne dla innych Klientów lub użytkowników strony kavaha.pl: recenzje i komentarze;
c. Ankiety i promocje: możemy Cię poprosić o udział w ankiecie lub zaprosić do wzięcia udziału w promocji; w takim przypadku będziemy wymagać podania pewnych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.

2. Informacje, które powstają podczas korzystania z kavaha.pl: 

a. Informacje transakcyjne: po złożeniu zamówienia, oprócz informacji, które nam przekazujesz bezpośrednio, zbieramy również pewne informacje, takie jak data i godzina złożenia zamówienia lub zmiana statusu zamówienia;
b. Informacje o przybliżonej lokalizacji geograficznej lub adres IP z Twojej przeglądarki za pomocą plików cookie lub innych technologii internetowych i wywnioskować Twoją lokalizację na podstawie innych zebranych przez nas informacji;
c. Inne informacje dotyczące przeglądania kavaha.pl i Twojego urządzenia: typ przeglądarki, nazwę domeny, która doprowadziła Cię do kavaha.pl, witrynę, do której przechodzisz po opuszczeniu kavaha.pl, daty oraz czas, w którym korzystasz z kavaha.pl, identyfikator urządzenia i czynności związane z przeglądaniem, np. wyszukiwania, data i godzina zamówienia, ilość czasu spędzanego na kavaha.pl; Możemy zbierać określone informacje za pomocą plików cookie i innych technologii internetowych;
d. Komunikacja: możemy przechowywać informacje, które podajesz, kiedy się z nami komunikujesz, w tym rozmowy telefoniczne oraz adresy e-mail.  

3. Informacje zebrane z innych źródeł: 

a. W przypadku korzystania przez nas z programu lojalnościowego, w którym weźmiesz udział, dostawca programu lojalnościowego może nam udostępniać dane osobowe, które zgromadził w związku z takim programem, aby umożliwić dostawę Produktu;
b. Zewnętrzni dostawcy usług mogą przekazywać nam: szczegóły dotyczące płatności oraz informacje zebrane o Tobie za pośrednictwem plików cookies lub innych technologii internetowych; 
c. Inne źródła zewnętrzne: jeśli utworzysz Konto za pomocą usługi logowania innej firmy (np. Facebook), dostawca tej usługi logowania udostępni dane osobowe, takie jak Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, aby umożliwić nam utworzenie Konta; ponadto możemy pozyskiwać informacje o Tobie ze źródeł zewnętrznych i łączyć je z informacjami będącymi w naszym posiadaniu.

Podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych

1. Art. 6 ust. 1b) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zamówienia lub do podjęcia działań przed jego realizacją.
2. Art. 6 ust. 1c) RODO: przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji zobowiązań prawnych.
3. Art. 6 ust. 1f) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do. celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu polegającego na analizie danych w celu dopasowania oferty.
4. Art. 6 ust. 1a) RODO: na podstawie wyraźnej i dobrowolnej zgody Dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych.

Jak wykorzystujemy informacje o Tobie

Możemy wykorzystać informacje o Tobie, by: 

1. Zrealizować Twoje zamówienie lub inne żądanie dotyczące Usług lub informacji,
2. Zapewnić Ci prawidłową obsługę,
3. Dostarczać spersonalizowane oferty,
4. Promować Produkty Kavaha,
5. Ulepszać i aktualizować kavaha.pl,
6. Administrować kavaha.pl, tworzyć kopie zapasowe w celu umożliwienia odtwarzania po awarii,
7. Wykrywać incydenty związane z bezpieczeństwem i zapobiegać nielegalnym działaniom,
8. Realizować konkretne cele, dla których uzyskaliśmy Twoją zgodę,
9. Przestrzegać obowiązujących wymogów prawnych i chronić nasze prawa oraz prawa innych Klientów lub użytkowników kavaha.pl, w tym egzekwować Regulamin, niniejszą Politykę prywatności oraz obowiązujące przepisy prawa.

Jak udostępniamy Informacje o Tobie

Zasadniczo nie udostępniamy Informacji o Tobie, chyba, że jest to niezbędne w celu realizacji zamówienia i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne. 

Kavaha przekazuje Dane osobowe podmiotom pośredniczącym w realizacji zamówienia, w tym realizującym płatności za Produkty – w zależności od wybranej przez Klienta metody płatności. 

Ponadto, w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu, Kavaha może przekazywać Dane osobowe podmiotom współpracującym z w świadczeniu usług drogą elektroniczną, które wspomagają obsługę kavaha.pl, świadczą usługi techniczne m.in. hostingowe, dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. 

Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), chyba że podmiot spoza EOG jest podmiotom spełniającym odpowiedni stopień ochrony, poprzez:

a. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
b. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,
c. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
d. inne zabezpieczenia spełniające odpowiedni stopień ochrony w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Jak długo przechowujemy Twoje Dane osobowe

Informacje o Tobie przechowujemy wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji wymienionych powyżej celów i obowiązków wynikających z przepisów prawa.

1. Dane przetwarzane do realizacji zamówienia – przez okres niezbędny do realizacji zamówienia i ewentualnej obsługi reklamacyjnej.
2. Dane przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu – przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym są przechowywane, tj. lepszego dopasowania oferty.
3. Dane przetwarzane na podstawie zgody w celach marketingowych – do czasu cofnięcia zgody.

Po upływie okresu przetwarzania Dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Zarządzanie i usuwanie Danymi osobowymi 

Możesz skorzystać z praw ochrony Twoich Danych, wynikających z obowiązujących przepisów.

1. Prawo dostępu i zarządzania Twoimi Danymi

Masz prawo do informacji czy przetwarzamy informacje o Tobie: konkretne Dane osobowe, które zebraliśmy na Twój temat; kategorie Danych osobowych, które zebraliśmy na Twój temat; kategorie źródeł, z których zbierane są Twoje dane osobowe; kategorie stron trzecich, którym Twoje Dane osobowe zostały ujawnione, o ile zostały ujawnione a realizacja tego obowiązku jest dozwolona przez przepisy prawa; charakter przetwarzania Danych osobowych. Nie musisz mieć Konta, aby złożyć wniosek o wgląd/dostęp do Danych osobowych. Jeśli złożysz wiele wniosków o wgląd/ dostęp do Danych osobowych, możemy pobrać opłatę. Otrzymasz informację o wysokości opłaty przed realizacją Twojego wniosku w tym zakresie. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia wniosku, jeśli jest nadmierny lub oczywiście bezzasadny. Jeśli nie będziemy w stanie spełnić wniosku, poinformujemy Cię o przyczynie. Możesz także skorzystać z prawa do poprawiania lub aktualizowania informacji, które nam przekazujesz. Możesz skorzystać z tego prawa i zarządzać swoimi danymi, bezpośrednio aktualizując swoje Konto lub przesyłając do nas żądanie. Odpowiadasz za informacje, które nam przekazujesz, i powinieneś dbać, by były dokładne i aktualne, abyśmy mogli jak najlepiej dostarczać Ci Produkty i Usługi. Możesz również zablokować korzystanie z pewnych danych za pośrednictwem ustawień Twojego urządzenia lub przeglądarki, co może jednak niekorzystnie wpłynąć na Twoje wrażenia z funkcjonalności kavaha.pl. 

2. Prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych

Masz prawo do usunięcia niektórych Danych osobowych, które nam przekazujesz w ramach rejestracji Konta – jeśli zdecydujesz się usunąć informacje, nie będziemy w stanie świadczyć dla Ciebie Usług, w tym realizować zamówień. Możesz skorzystać z prawa do usunięcia danych, przesyłając do nas żądanie (także jeśli nie posiadasz Konta, a swoje dane przekazałeś nam zlecając zamówienie bez rejestracji). W niektórych okolicznościach możemy zachować informacje o Tobie – w celu wypełnienia zobowiązań prawnych (podatkowych, rozliczeniowych, itp.). Niektóre informacje mogą pozostawać w kopiach zapasowych utrzymywanych w celu zapewnienia integralności danych i odtwarzania po awarii. Dokładamy wszelkich starań, aby przechowywać Twoje informacje nie dłużej niż to konieczne i podejmiemy kroki w celu usunięcia Twoich danych, jeśli jest to rozsądnie możliwe.

3. Prawo do otrzymania kopii Danych osobowych

Kopie Danych osobowych mogą zostać przesłane drogą elektroniczną, o ile to możliwe lub pocztą tradycyjną. Jeśli złożysz wiele wniosków o kopie Danych osobowych, możemy pobrać opłatę. Otrzymasz informację o wysokości opłaty przed realizacją Twojego wniosku w zakresie przesłania kopii Danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia wniosku, jeśli jest nadmierny lub oczywiście bezzasadny. Postaramy się odpowiedzieć na prawidłowy i potwierdzony wniosek o kopie Danych osobowych w możliwie najszybszym czasie.

4. Prawo do anulowania lub modyfikowania zgody na komunikację marketingową

Masz prawo anulować lub zmodyfikować zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych. Możesz skorzystać z tego prawa logując się na swoje Konto i zmieniając preferencje dotyczące komunikacji. Należy pamiętać, że nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody. Możesz także wycofać swoją zgodę wysyłając do nas wiadomość e-mail zawierającą taki wniosek. Pamiętaj, że nie możesz zrezygnować z otrzymywania niektórych wiadomości administracyjnych, transakcyjnych lub prawnych, które możemy wysyłać w ramach legalnej działalności, jeśli masz Konto użytkownika lub korzystać z określonych funkcji dostępnych na kavaha.pl. Całkowite zaprzestanie wysyłanie wiadomości e-mail jest możliwe wyłącznie, jeśli złożysz wniosek o usunięcie Konta.

Bezpieczeństwo

Wdrożyliśmy szereg środków, aby pomóc chronić Twoje dane osobowe. Środki te obejmują między innymi minimalizowanie dostępu do danych osobowych pracownikom, którzy muszą mieć do nich dostęp, oraz szyfrowanie danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem naszych witryn internetowych przy użyciu protokołu SSL/TLS. Aktualizujemy nasze środki bezpieczeństwa, by zwiększać bezpieczeństwo Twoich Danych osobowych. 

Prowadzimy regularne przeglądy zasad dotyczących przetwarzania Danych osobowych, w tym rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa. Wdrożyliśmy procedury dotyczące postępowania w przypadkach podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych. Bezpieczeństwo Twoich Danych osobowych zależy także od Ciebie. Pamiętaj, by wybrać hasło do Konta, którego nikt inny nie zna lub nie może łatwo odgadnąć, a także o zachowaniu poufności danych logowania i hasła. Po zakończeniu wyloguj się ze swojego Konta, zwłaszcza jeśli korzystasz z udostępnionego komputera.

Nie ponosimy odpowiedzialności za działania nieuprawnionych osób, którym dane do logowania zostały ujawnione. W takich przypadkach nie ponosimy odpowiedzialności za pozyskanie lub dystrybucję Twoich Danych osobowych przez taką nieuprawnioną stronę. Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe zostały naruszone, zachęcamy do natychmiastowego powiadomienia nas. 

Prawo wniesienia skargi

W przypadku zastrzeżeń w zakresie przetwarzania Danych osobowych, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).